Toelatingsproef

 

Waarom een toelatingsproef

Academisch Hoger Kunstonderwijs is echter enkel toegankelijk voor wie voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en voor wie slaagt voor de artistieke toelatingsproef. Daarom maken we bij de aanvang van je studies reeds een eerste selectie, via de toelatingsproef. Tenslotte kan zo’n eerste positieve beoordeling ook een opsteker zijn voor je zelfvertrouwen bij de start van je studies.
 

Registreren voor de artistieke toelatingsproef Beeldende Kunsten

PXL-MAD organiseert op donderdag 8 februari 2018 een toelatingsproef voor studenten die willen instromen vanaf semester 2. We starten om 8u30. De proef eindigt ten laatste rond 17u.
Studenten die slagen voor deze toelatingsproef kunnen wel maar een beperkt lessenpakket opnemen: Onderzoeksconcepten (6stp), Kunstgeschiedenis (3 stp) en Menswetenschappen (3 stp).

Je legt een proef af voor één van onderstaande afstudeerrichtingen:
Grafisch Ontwerp
- Juweelontwerp
 & Edelsmeedkunst (keuzetraject)
- Vrije Kunsten.

Opgelet: je dient je wel op voorhand te registeren via de link op deze pagina.

Nood aan meer info? Neem telefonisch of via mail contact op met onze opleiding.
PXL-MAD School of Arts
Campus Elfde Linie, gebouw C
Elfde Liniestraat 25
3500 HASSELT
011 77 50 50
infomad@pxl.be

 

Welke vooropleiding?

Ben je kansloos op de toelatingsproef als je geen kunstopleiding gevolgd hebt? Zeker niet. Onze studenten komen uit zeer verschillende secundaire richtingen. En de slaagkansen zijn hoog: 90% voor Vrije Kunsten, 80% voor Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en 70% voor Grafisch Ontwerp.
 

Inhoud van de toelatingsproef

Ten laatste twee weken voor de toelatingsproef ontvang je per mail de dagplanning en het thema voor de thuisproef (zie verder). “Trek voor het afleggen van de toelatingsproef een volledige dag uit.
Je uitslag wordt je via mail bezorgd de eerste werkdag volgend op de toelatingsproef. Geslaagd? Rep je dan naar de dienst inschrijvingen! 

De proef bestaat uit volgende onderdelen:

Culturele en specifieke bagage
Via multiplechoicevragen testen we je artistieke en culturele bagage. Dus niet de stelling van Pythagoras is belangrijk, maar wel of je bijvoorbeeld Jan Hoet kan duiden.

Tekenproef
Tekenen is je waarneming registreren. Heb je ruimtelijk inzicht, notie van perspectief, gevoel voor de compositie? Ook bij kandidaat-studenten uit niet-artistieke opleidingen zien we snel wie de basisvaardigheden heeft en groeien kan door oefening.

Atelierproef
Dit deel van de toelatingsproef verschilt van atelier tot atelier. In de Ateliers Vrije kunsten ga je aan de slag met typische materialen: klei, inkt, verf,… Objecten transformeren tot iets draagbaar is een mogelijke toets voor kandidaten Juweelontwerp. Kies je Grafisch Ontwerp dan zal je bijvoorbeeld een tekst analyseren en er een ontwerp voor ontwikkelen via collages.

Portfolio
Breng je portfolio mee. Dit is een bundeling of presentatie van eigen artistiek/creatief werk zoals tekeningen, collages, affiches, juwelen, website ontwerp, foto’s, video’s, schilderijen, beeldhouwwerk,... 
Kandidaten zonder artistieke vooropleiding kunnen ook een portfolio samenstellen. Bv.: een collage of fotoreeks rond een bepaald thema, een tekening van je kamer, een  zelfportret,…

Thuisproef (enkel voor Grafisch Ontwerp)
Kies je voor Grafisch Ontwerp, dan krijg je op voorhand een opdracht toegestuurd. Deze opdracht werk je thuis uit en stel je voor tijdens de toelatingsproef. De thema’s zijn elk jaar anders, de vrijheid van invulling is groot. We verwachten van jou een ‘andere kijk’ op een triviaal gegeven: we polsen naar je creativiteit en originaliteit.

Motivatie
Enthousiasme en motivatie zijn de essentie van elk creatief beroep en elke creatieve opleiding. Zonder kan je niet. Je motivatie is ook de drijfveer om een eventuele achterstand voor praktijk of tekenen bij te werken door hard werken. In een gericht gesprek polsen we naar je interesse en ambitie. Dit aan de hand van je portfolio en je thuisproef.
 

Toelatingsvoorwaarden

Voor de inschrijving voor een academische bacheloropleiding gelden als algemene toelatingsvoorwaarden:
1. Slagen voor de hierboven beschreven artistieke toelatingsproef;
2. In het bezit zijn van één van de hieronder omschreven diploma’s/studiebewijzen.
 

Diplomavereisten

a. een Belgisch diploma van het secundair onderwijs (ASO / TSO / KSO / BSO + zevende jaar);
b. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
c. een Belgisch diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie met uitzondering van GPB;
d. een Belgisch diploma of certificaat uitgereikt in het kader van Hoger Beroepsonderwijs;
e. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of internationale overeenkomst als gelijkwaardig wordt erkend;
f.  een Nederlands diploma voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO);
g. een Nederlands getuigschrift van met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen.

Met een Nederlands diploma MBO4 voldoe je niet aan de diplomavereisten maar dien je bijkomend te slagen voor het "toelatingsonderzoek hoger onderwijs" (zie hieronder), alvorens je deelneemt aan de artistieke toelatingsproef.

De directie kan personen toelaten die in een land buiten de Europese Unie een diploma of certificaat hebben behaald dat niet als gelijkwaardig is erkend zoals bepaald hierboven onder ‘e’. Dit kan enkel op voorwaarde dat dit document toegang verleent tot een bacheloropleiding in het land waar het is uitgereikt die vergelijkbaar is met een Belgische bacheloropleiding (een authenticiteitscontrole van de betreffende diploma’s of certificaten dient te gebeuren, voor zover door de Vlaamse overheid maatregelen zijn uitgevaardigd).

“Toelatingsonderzoek hoger onderwijs” voor wie niet voldoet aan de diplomavereisten
Als je niet voldoet aan de juiste diplomavereisten kan je ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN toch toegelaten worden, op voorwaarde dat je slaagt in een “toelatingsonderzoek hoger onderwijs”. Voor dit toelatingsonderzoek maak je best een afspraak met 'Studievoortgang', Studievoortgang@pxl.be.

 

Taalvereisten

Als je geen diploma van het secundair onderwijs in het Nederlands kan voorleggen, stelt de hogeschool je toelating tot inschrijving o.a. afhankelijk van het bewijs dat je:
• geslaagd bent voor een door de associatie georganiseerde toets over je kennis van het Nederlands, of
• in het bezit bent van het certificaat waaruit blijkt dat je tenminste het ERK-niveau B2 (of hiermee gelijkgesteld) behaald hebt aan een universitair talencentrum of een CVO, of
• tenminste één leerjaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs met vrucht hebt voltooid, of
•  geslaagd bent verklaard voor een opleiding of één of meer opleidingsonderdelen met een totale studieomvang van ten minste 60 studiepunten in het Nederlandstalig hoger onderwijs, of
• in het bezit bent van het taalcertificaat van de Nederlandse Taalunie, certificaat Nederlands als vreemde taal van het type PTHO (profiel taalvaardigheid hoger onderwijs) PAT (profiel academische taalvaardigheid)

Wens je meer info kan je terecht op volgend e-mailadres: taalproef@pxl.be.

Voor de masteropleidingen kan er uitzonderlijk afgeweken worden van deze taalvoorwaarde m.b.t. de kennis van het Nederlands.  Voor meer informatie hierover, contacteer het hoofd van de PXL-MAD, School of Arts: Erwin.Goegebeur@pxl.be
 

Vrijstellingen

Eerder en elders verworven competenties (EVC) en eerder en elders verworven kwalificaties (EVK) kunnen eventueel conform de procedure in art 7 van de onderwijs- en examenregeling van PXL-MAD erkend worden en aanleiding geven tot vrijstellingen. Voor meer informatie hieromtrent maak je best een afspraak met 'Studievoortgang', Studievoortgang@pxl.be.