MAD ABOUT ARTS! Maar nog geen beslissing genomen waar je na de zomer wil studeren?  Kijk hier voor meer info

Missie & Visie

Missie

PXL-MAD School of Arts biedt onderwijs en onderzoek in de Beeldende Kunsten (Bachelor, Master, Educatieve Master) aan van academisch niveau. Studenten, docenten en onderzoekers verhouden zich tegenover het heden vanuit een oorspronkelijke opvatting van het verleden. Zodoende wordt traditie op een vitale manier belichaamd, waarbij soms hulde aan de traditie wordt gebracht door deze juist te negeren. Het is een opvatting die bovendien de uitgelezen voedingsbodem biedt voor experimentele en reflectieve artistieke praktijken. Studenten aan PXL-MAD onderkennen niet alleen de maatschappelijke dynamiek waarvan ze deel uitmaken, tegelijk beschikken ze, eens afgestudeerd, over de kennis en de artistieke kunde om een eigen weg uit te stippelen binnen deze veranderlijke dynamiek.
 

Visie

THUIS

PXL-MAD School of Arts is een inspirerende leef-, leer-, denk- en werkplek waarin alle studenten, docentenen medewerkers in vertrouwen en op een betrokken en open manier samenwerken.

PXL-MAD ziet de wereld als haar ‘thuis’. Hasselt is de ‘thuisstad’ van waaruit zij haar blik en ambitie richt op de samenleving en de nationale en internationale kunstwereld. De campus met verschillende authentieke leerplekken fungeert als hoeksteen van de opleiding.

Het team van docenten bestaat uit zowel jonge als ervaren ontwerpers, kunstenaars en onderzoekers met een eigen praktijk. Hun (inter)nationaal netwerk wordt permanent ingezet voor studenten. Onderwijs en onderzoek worden gekenmerkt door een onge-wongen en empathische interactie tussen docenten en studenten, waaruit een sterke ‘feedbackcultuur’ is gegroeid.

Studenten worden gevormd tot autonome ontwerpers en kunstenaars(-leraars) die een onderzoekende houding verbinden met een onderscheidend conceptueel en beeldend vermogen. Zij leren omgaan met de weerstand van het eigen medium en met hun eigen grenzen. Studenten en docenten bezitten of verwerven alle kenmerken van het X-factor-model van Hogeschool PXL: (em)passie, ondernemend en innovatief, (inter)nationaal samen(net)werking, multidisciplinariteit en aandacht voor duurzaamheid.
 

EXCENTRISCH

Excentrisch en excentriek: de opleidingen in de Beeldende kunsten van PXL-MAD bevinden zich ex-centrum, weg uit het centrum, met een eigen karakter.

PXL-MAD School of Arts is ‘MAD’ en excentriek. Aan het X-factor-model voor studenten en docenten voegt PXL-MAD eXcentriek toe: docenten en studenten claimen een vrijheid in denken en doen, koesteren hun eigenzinnige attitude als persoon, als onafhankelijk ontwerper/kunstenaar(-leraar) of onderzoeker.

PXL-MAD wil een inspirerende, cultureel diverse en open opleiding zijn waarin de persoonlijke, artistieke, ontwerpende en kritische vermogens van elke student ontwikkeld kunnen worden. Studenten krijgen de vrijheid om te creëren vanuit zichzelf en niet louter in functie van de markt.

PXL-MAD durft vertragen door aandacht en concentratie in een maatschappij die gericht is op versnelling en is zich bewust van de waarde van ‘gisteren’ en ‘vandaag’ in een maatschappij die focust op ‘morgen’.
 

ARCHIPEL

PXL-MAD School of Arts functioneert als een archipel waarvan de verschillende eilanden door middel van stevige bruggen met elkaar verankerd zijn.

In de opleidingen wordt de eigenheid van de verschillende disciplines en ateliers gerespecteerd, maar is er tegelijk een permanente stimulus om multidisciplinair samen te werken.

De verbondenheid met theoretische reflectie en onderzoeks- en doctoraatsprojecten ondersteunt en vernieuwt de ontwerp- en kunstpraktijk. Als één van de 9 departementen van Hogeschool PXL sluit PXL-MAD School of Arts aan bij de missie en visie van Hogeschool PXL. Als School of Arts is PXL-MAD verbonden met de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AUHL).

Output en expertise worden gedeeld met een (inter)nationaal netwerk via tentoonstellingen, projectenen publicaties.

 

WERELD

De opleidingen maken deel uit van een actueel en internationaal werkveld en werken samen met toonaangevende partners op lokaal, nationaal én internationaal niveau.

Studenten worden opgeleid om vorm te geven aan de toekomst en na te denken over nieuwe vormen van kunst en ontwerp. Ze worden ertoe aangezet zowel menselijke emoties als culturele of maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken en te verbeelden.

PXL-MAD School of Arts haalt de wereld binnen via de eigen docenten, lezingen, gastcolleges, workshops, symposia, studiereizen en diverse vormen van (inter)nationale samenwerkingen.